zkusebni-laboratordsad
 

Mikrobiologie

Zkušební laboratoř nabízí provádění mikrobiologických zkoušek v pevných matricích (kaly, písky, zeminy, odpady, bioodpady, substráty), ve vodách (voda podzemní, pitná, surová, povrchová, odpadní, průmyslová, ke koupání), vodných výluzích, vodních usazeninách, technických plynech a leteckém palivu.

Zkoušky jsou prováděny pro oblast:

 • ochrany životního prostředí
 • odpadového hospodářství
 • validace procesu úpravy kalů pro použití na zemědělskou půdu (kontrola hygienizace)
 • vodního hospodářství (včetně kontroly kvality pitné podzemní vody)
 • potravin, krmiv, PBU (předměty běžného užívání)
 • kontroly biotechnologických postupů
 • kontroly bioenzymatických přípravků
 • kontroly mikrobiologické čistoty technických plynů
 • kontroly mikrobiologické čistoty leteckého paliva.

Zkoušky jsou prováděny v souladu s vyhláškami v platném znění:

 • vyhláška č. 257/2009  Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • vyhláška č. 341/2008  Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.
 • vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Množství vzorků pro mikrobiologické zkoušky:

 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. (nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), příloha č. 5, tabulka č. 5.4  nebo vyhláška č. 257/2009  Sb.  (používání sedimentů na zemědělské půdě) , příloha č. 4, tabulka č. 2  - cca 500 g.
 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhláška č. 238/2011 (pitná voda a voda ke koupání) - cca 500 ml (průkaz salmonel 500 ml až 3000 ml dle druhu vzorku vody, vhodná konzultace předem)
 • Zeminy, kaly, bioodpady a podobné matrice – cca 200 g vzorku
 • Vody – cca 250 ml vzorku (průkaz  salmonel 500 ml až 3000 ml dle druhu vzorku vody, vhodná konzultace předem)
 • Potraviny, krmiva, PBU (předměty běžného užívání) – množství podle povahy vzorku, vhodná konzultace předem

Vzorky pro  mikrobiologická stanovení vody se odebírají do sterilních vzorkovnic. Laboratoř poskytne sterilní vzorkovnice na vyžádání.

Vzorky pro  mikrobiologická stanovení musí být dodány do laboratoře do 24 h po odběru. Po dobu transportu se musí uchovávat v chladících boxech.

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz