zkusebni-laboratordsad
 

Ekotoxikologie

V oddělení ekotoxikologie nabízí naše Zkušební laboratoř provádění akreditovaných akvatických i terestrických zkoušek ekotoxicity, respiračních testů kompostů, odpadů, bioodpadů, digestátů i vodných roztoků a suspenzí. Laboratoř nabízí provádění i dalších zkoušek ekotoxicity bez odkazu na akreditaci. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Akreditované zkoušky:

Akvatické zkoušky - s vodou, vodným výluhem nebo chemickou látkou:

 • zkouška inhibice pohyblivosti dafnií (Daphnia magna, ČSN EN ISO 6341-1)
 • zkouška inhibice růstu sladkovodních řas (Desmodesmus subspicatus, ČSN EN ISO 8692)
 • stanovení akutní letální toxicity pro sladkovodní ryby (Poecilia reticulata, ČSN EN ISO 7346-2)
 • zkouška inhibice růstu kořene hořčice (Sinapis alba, Metodický pokyn MŽP, Věstník MŽP, částka 4, duben 2007)
 • stanovení inhibičního účinku vzorků na světelnou emisi luminiscenčních bakterií (Vibrio fischeri, ČSN EN ISO 11348-2,3)
 • zkouška inhibice růstu kořene jednoděložných a dvouděložných rostlin (hořčice Sinapis alba, salát Lactuca sativa, pšenice Triticum aestivum + dle požadavku zákazníka, modifikace Metodického pokynu MŽP, Věstník MŽP, částka 4, duben 2007)

Terestrické zkoušky - s půdou, odpadem, sedimentem, kompostem nebo chemickou látkou:

 • stanovení inhibice růstu kořene rostlin (Lactuca sativa, ČSN EN ISO 11269-1, ASTM E 1963-09)
 • zkouška inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida, ČSN EN ISO 11267)
 • zkouška inhibice reprodukce roupic (Enchytraeus crypticus, ČSN EN ISO 16387)
 • stanovení inhibice nitrifikace - rychlý test oxidace amonných iontů (ČSN ISO 15685)
 • Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri, ČSN ISO 21338) – předností zkoušky je možnost hodnocení ekotoxicity pevných vzorků bez nutnosti přípravy vodného výluhu, zkoušku lze provádět se suspenzí vzorku (až 30 % hmotnostních).

Respirační zkoušky - aerobní a anaerobní respirace vzorků s mikrobiální aktivitou:

 • Zkouška čtyřdenní respirační aktivity – AT4 (Önorm S 2027-4).
 • Stanovení mikrobiální půdní respirace měřením tlaku ve statickém systému - bazální a substrátem indukovaná respirace (ČSN EN ISO 16072, ISO 17155).
 • Stanovení mikrobiální respirace vody měřením tlaku ve statickém systému - bazální a substrátem indukovaná respirace (modifikace ČSN EN ISO 16072, ISO 17155).
 • Stanovení zbytkové produkce bioplynu v digestátu (Metoda podle Věstník MŽP, částka 3, březen 2009, ČSN EN ISO 11734).

Zkoušky jsou prováděny v souladu s požadavky vyhlášek v platném znění:

 • vyhláška č. 294/05 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
 • vyhláška č.  94/16 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • vyhláška č. 257/09 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • vyhláška č. 341/08 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • vyhláška č. 163/02 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky
 • Nařízení Komise (EU) 2018/1881 - registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) se zohledněním nanoforem látek

Zkoušky bez odkazu na akreditaci:

 • Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei (ČSN ISO 11268-1)
 • Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei (ČSN ISO 11268-2)

 

Množství vzorků pro zkoušky ekotoxicity a respirační testy:

 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (ukládání na povrch terénu), příloha č. 10, tabulka 10.2 - cca 0,6 kg, nebo 4 l vodného výluhu (ČSN EN 12457-4).
 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 94/2016 Sb. (nebezpečná vlastnost odpadu)
  - Příloha č. 1, Tabulka č. 1.1 - cca 1,0 kg;
  -
  Příloha č. 1, Tabulka č. 1.2 - cca 0,5 kg.
 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 257/2009 Sb. (sedimenty) - cca 1,5 kg sedimentu a 3 kg půdy, na kterou se bude sediment aplikovat.
 • Pro stanovení čtyřdenní respirační aktivity (AT4) - cca 0,5 kg.
 • Pro stanovení respirační aktivity půdy (bazální a substrátem indukované) - cca 0,7 kg
 • Pro ostatní zkoušky je třeba množství vzorku konzultovat.
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz