zkusebni-laboratordsad
 

Chemie

Zkušební laboratoř nabízí provádění chemických zkoušek v pevných matricích (kaly, písky, zeminy, odpady, bioodpady, substráty), ve vodách (voda podzemní, pitná, surová, povrchová, odpadní, průmyslová, ke koupání) a vodných výluzích.

Zkoušky jsou prováděny pro oblast:

 • ochrany životního prostředí
 • odpadového hospodářství
 • vodního hospodářství (včetně kontroly kvality pitné podzemní vody)
 • kontroly biotechnologických postupů

Zkoušky jsou prováděny v souladu s vyhláškami v platném znění:

 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • vyhláška č. 294/2005  Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu – subdodávka
 • vyhláška č.   94/2016  Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – subdodávka
 • vyhláška č. 257/2009  Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě – subdodávka
 • vyhláška č. 341/2008  Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – subdodávka

Přehled prováděných akreditovaných a neakreditovaných zkoušek:

Stanovení neionogenních tenzidů

Komerční analytická souprava Merck

Stanovení sušiny gravimetricky

ČSN ISO 11465,
ČSN EN 15934

Stanovení pH ve vodě

ČSN ISO 10523

Stanovení pH v pevném vzorku

ČSN ISO 10390
ČSN EN 15933

Stanovení elektrické konduktivity

ČSN EN 27888

Stanovení dusitanů spektrofotometricky

ČSN EN 26777

Stanovení dusičnanů spektrofotometricky

ČSN ISO 7890-3

Stanovení amonných iontů spektrofotometricky

ČSN ISO 7150-1

Stanovení orthofosforečnanového fosforu spektrofotometricky

ČSN EN ISO 6878

Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem

ČSN EN ISO 8467

Pitná voda podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., krácený rozbor pro podzemní vodu (amonné ionty, dusičnany, dusitany, chemická spotřeba kyslíku – manganistanem, konduktivita, pH, železo, navíc hořčík, vápník, tvrdost a chloridy) vyhláška č. 252/2004 Sb. v platném znění
 

Množství vzorků pro chemické zkoušky:

 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (ukládání na povrch terénu):
  příloha č. 2, tabulka č. 2 - cca 500g
  příloha č. 4, tabulka č. 4.1 - cca 200g
  příloha č. 10, tabulka č. 10.1 - cca 200g
 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 341/2008 Sb. (nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, 
  příloha č. 5, tabulka č. 5.1 - cca 200g
 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 257/2009 Sb. (používání sedimentů na zemědělské půdě),
  příloha č. 2, tabulka č. 2 -cca 200g
 • Pro soubor zkoušek podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (pitná voda) - cca 1,0 litru.
 • Stanovení neionogenních tenzidů cca 100ml
 • Množství ostatních vzorků je vhodné konzultovat s naší laboratoří.
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz