zkusebni-laboratordsad
 

Novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (ve sbírce zákonů vyšla pod č. 387/2016 Sb.) upravuje podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky.  Odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku s výjimkou směsných komunálních odpadů a odpady, které přestaly být biologicky rozložitelné po úpravě, ukládané na skládku musí splnit parametr biologické stability AT4. Parametr AT4 je tudíž závazný pro všechny odpady obsahující biologicky rozložitelnou složku.

Limitní hodnotu parametru AT4 stanovuje Tabulka č. 4.3. v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.:

spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4) = 10 mg O2/g sušiny.

Parametr AT4 je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle Tabulky č. 4.4. v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Akreditovaná Zkušební laboratoř ABITEC, s.r.o. provádí stanovení AT4 pro své zákazníky v České republice a v zahraničí již od roku 2006. Zkouška se provádí dle normy ÖNORM S 2027-4. Provádíme i kvalifikovaný odběr vzorků. Zkušební laboratoř je způsobilá k odběru vzorků dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Pro další informace nebo objednání zkoušky kontaktujte, prosím, naši laboratoř – viz. kontaktní údaje.

 

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz