vyzkumdsad
 

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je nedílnou součástí aktivit společnosti ABITEC, s.r.o. Společnost ABITEC, s.r.o. má bohaté zkušenosti s přenosem výsledků výzkumů do praxe. Od roku 1993 (do roku 2008 jako ENVISAN-GEM, a.s., biotechnologická divize) aktivně pracuje v oblasti aplikace biotechnologických metod v ochraně životního prostředí, při sanaci starých ekologických zátěží a úpravě odpadů. Výsledky výzkumu jsou využívány v praxi (sedm sanačních technologií, 5 biologických přípravků pro aplikaci v domácnostech, zemědělství, školách). Dlouhodobě při výzkumu a vývoji spolupracuje s VŠCHT, MBÚ AVČR, MU Brno, SZÚ, VÚ meliorací a ochrany půdy.

Pět výzkumných projektů řešených v nedávné minulosti:

Projekt TAČR - ALFA 03021234 (2013-2016): Výzkum technologických a řídících parametrů inovační integrované technologie pro snížení toxicity a koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů ze zemin, hlavní řešitel ABITEC, s.r.o., projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky

Řešení projektu (byl vyhodnocen jako nejlepší projekt podaný do výzvy programu ALFA v roce 2011) stále probíhá a bude ukončeno v roce 2016. Projekt je zaměřen na výzkum inovační integrované technologie pro snižování toxicity a koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) v kontaminovaných zeminách. Hlavní cílem projektu je získat a ověřit technologické parametry procesů (mechanického i biologických) a ověřit integrovaný technologický postup a jeho účinnost. Protože se jedná o inovační technologii, která má výhody proti současným konkurenčním technologiím (termické a chemické) v tom, že je výrazně méně náročná na spotřebu energie pro ošetření hmotnostní jednotky kontaminované zeminy a je přátelštější k životnímu prostředí, protože prakticky neprodukuje žádné emise ani druhotné odpady, předpokládá se její ochrana užitným vzorem.

Projekt TAČR ALFA 01021368 (2011 – 2014): Biologická eliminace kyanidů z průmyslových odpadních vod s komplexním znečištěním, hlavní řešitel ABITEC, s.r.o., projekt financovaný Technologickou agenturou České republiky

Hlavní výsledek projektu: Cílem řešení projektu bylo získat mikroorganismy obsahující enzymatickou aktivitu pro degradaci kyanidů a stanovit procesní bioinženýrské parametry pro eliminaci kyanidů z průmyslových odpadních vod s komplexním znečištěním. Výstupem z projektu byl reglement technologie, kterou bude možné aplikovat v různých již existujících čistírnách odpadních vod s komplexním znečištěním z koksoven, která bude zaměřená zaměřená na zvýšení účinnosti odstraňování kyanidů.

Projekt METAGENOM 2B08031 (2008-2011): Metagenomika a bioinformatika jako východisko pro přípravu efektivních postupů, přípravu a charakterizaci mikroorganismů a jejich konsorcií pro využití v bioremediaci, účast na řešení projektu jako spoluředitel (v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s.), projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Výsledky projektu: V projektu byla dosažena řada originálních výsledků a to jak teoretických tak i výsledků s možností přímé aplikace, které byly jednak publikovány a jednak jsou obsaženy ve vytvořených databázích. Byly vytvořeny nové softwarové nástroje pro specifickou analýzu rozsáhlých metagenomických databází. Jejich využití přispělo k optimalizaci technologií bioremediací.

Projekt VC 1M06011 (2006-2011): Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí, účast na řešení projektu jako spoluřešitel (v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s., biotechnologická divize), projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavní výsledek projektu: Byl navržen ucelený systém pro monitorování difúzního znečištění životního prostředí polutanty zahrnující inovované instrumentální analýzy, molekulárně biologické metody pyrosekvenování, imunologické metody pomocí ELISA testů a testy ekotoxicity. Vývoj těchto metod, detekce polutantů a dlouhodobé monitorování je prvním krokem k jejich lokalizaci a následné eliminaci ze životního prostředí.

Projekt TANDEM FT-TA 043/005 (2008-2010): Výzkum inovačních technologií pro eliminaci vybraných pesticidů ze životního prostředí, v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s., biotechnologická divize, nositel projektu, projekt financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu

Hlavní výsledek projektu: Hlavním výsledkem řešení projektu byl technologický reglement, který podrobně, včetně hmotové bilance, popisuje podmínky pro praktickou aplikaci technologie a uvádí podrobně veškeré bioinženýrské parametry procesu nezbytné pro zajištění podmínek pro odbourávání benzonitrilových herbicidů z půdy.

Projekt BIOBROM 2B06151 (2006-2010): Biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí, účast na řešení projektu jako spoluřešitel (v době řešení projektu jako ENVISAN-GEM, a.s., biotechnologická divize), projekt financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Výsledky projektu: Projekt řešil problematiku biodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí.

Účast v mezinárodních výzkumných projektech:

PHARE, Phare/MA/9705/Infrastructure, Investment Option in the Water Sector. Western Balkans, Macedonia FYROM with CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE EMPRESAS, S.A.L. (CIFESAL International Consulting), Madrid, Spain

UNIDO project with U.S. company Earthfax, Use of white rot fungi for biodegradation of polyaromatic hydrocarbons

Participation in Leonardo da Vinci PROGRAM, Student stay (Catholic University, Institute of Biotechnology, Porto, Portugal) 2001-2005

MUSMA - Sustainable Development - Mobility of University Students on Multidisciplinary Approachs towards Sustainable Development" Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa - Porto – Portugal

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz