sluzbydsad
 

Sanační technologie

Používáme vlastní technologie pro odstraňování znečištění
z podzemních vod, zemin či půdního vzduchu. Technologie se využívají flexibilně v uspořádání in-situ či ex-situ.

Zkušený tým, vlastní laboratorní zázemí a praktické poznatky
z realizovaných zakázek nám umožňují poskytovat efektivní a spolehlivé služby. Mezi aplikovanými technologiemi společnosti jsou zejména:

Biodegradace 

Aplikace v uspořádání in-situ, ex-situ  pro znečištěné pevné materiály (zeminy, odpady), vody, nebo kontaminovaná horninová prostředí.

Biologická stabilizace

Aplikace zejména ex-situ pro pevné materiály, odpady, či kaly znečištěné persistentními organickými látkami (POPs).

Chemická oxidace

Aplikace v uspořádání in-situ (ISCO – In Situ Chemical Oxidation), ex-situ (reaktory) zejména pro organické polutanty, včetně perzistentních organických polutantů.

Integrované technologie vymytí s biologickým dočištěním

Aplikace v uspořádání in-situ, ex-situ  a kombinace chemické extrakce polutantů a jejich biologického rozkladu zajišťuje vysokou efektivitu těchto technologických postupů. Technologie překonává obtíže a omezení daná především sorpcí polutantů na pevné částice znečištěného horninového prostředí zemin, kalů apod. Technologie je využívána jak pro dekontaminaci vytěžených materiálů (zeminy, odpady), tak pro sanace horninových prostředí metodou in-situ (čištění zvodně, či nesaturované zóny).

Integrované technologie vymytí s biologickým dočištěním za využití kometabolismu

Aplikace v uspořádání in-situ, ex-situ  pro čištění horninového prostředí, zemin, či vytěžených pevných materiálů.  Využití povrchově aktivní látky umožňuje extrakci a zpřístupnění polutantů. Zvýšení účinku extrakce je dosaženo využitím kosolventu. Současně je podpořena biologická aktivita pro rozklad biologicky hůře odbouratelných látek. Technologie umožňuje eliminaci i těch organických látek, které jsou mikroorganismy jen obtížně využitelné jako organický substrát. 

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz