referencedsad
 

Reference

  • Návrh monitoringu technologických parametrů procesu biologického čištění komunální odpadní vody pro získání relevantních údajů k návrhu intenzifikace procesu (Indie)
  • Projekt na identifikaci zdrojů vysoce kontaminovaných odpadních vod, stanovení monitorovaných parametrů, vypracování metodiky monitoringu (Indie)
  • Technická část projektu eliminace kontaminace horninového prostředí ropnými uhlovodíky (Švédsko)
  • Vypracování studie o energetickém využití biologicky rozložitelných odpadů (specifikace biologicky rozložitelných odpadů (BRO) pro energetické využití), vhodnost a nevhodnost jednotlivých druhů BRO pro energetické využití, technologie pro energetické využití BRO, výhody a nevýhody energetického využití BRO, energetické využití BRO a emise skleníkových plynů, dopady energetického využívání BRO na životní prostředí, porovnání výhodnosti některých metod využití BRO mezi sebou (ČR)
  • Vypracování studie o nakládání s kaly z ČOV: přehled inovačních technologií pro zlepšení kvality kalů, vliv přítomnosti škodlivých látek – POP a dalších na kvalitu z hlediska využití na polích, využití pojmu kritických bodů z normy, kvalitativní parametry v zahraničí pro aplikaci na poli, způsoby zajištění kvality kalů pro využití na půdách (ČR)
  • Vypracování studie o intenzifikaci recyklace stavebních a demoličních odpadů: úprava stavebního odpadu před recyklací, možné využití stavebního odpadu, kontrola kvality upravených odpadů, snížení množství odpadů ukládaných na skládku (ČR)
  • Poradenství pro intenzifikaci biologické eliminace aromatických uhlovodíků při čištění horninového prostředí (ČR)
  • Návrh eliminace zápachu fenolických látek při manipulaci s kontaminovaným materiálem (ČR)
  • Vypracování studie o legislativních podmínkách pro vybudování zařízení pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice, přípravě biopaliv na základě biologicky rozložitelných odpadů a obecně závazných předpisech EU, pro výrobu elektrické energie z OZE (Slovensko)
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz